loader
 • NAJWYŻSZY POZIOM POMOCY PRAWNEJ

 • PRYMAT JAKOŚCI NAD ILOŚCIĄ

 • STAŁY KONTAKT Z KLIENTEM

priorytetem jest zrozumienie
potrzeb Klienta i znalezienie rozwiązań

nasze cele

jaki jest cel?

Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom pomocy prawnej na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i w zakresie kontaktu z Klientem.

co jest standardem?

Standardem jest bezpośredni i stały kontakt Klienta z radcą prawnym, pełna informacja na każdym etapie powierzonej sprawy oraz nacisk na osiągnięcie zamierzonego celu.

co jest priorytetem?

Priorytetem Kancelarii jest zrozumienie potrzeb Klienta i znalezienie rozwiązań dla niego optymalnych, a jej działaniem kieruje zasada prymatu jakości nad ilością oraz poszanowanie norm etycznych.

O kancelarii

kierujemy się zasadą prymatu jakości nad ilością oraz poszanowaniem norm etycznych.

Chcemy stworzyć lepszy i piękniejszy świat. Tworzymy go z pasją i zaangażowaniem!

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu w Mataram (Indonezja) oraz Uniwersytetu Yeditepe (Turcja). Włada językiem angielskim i hiszpańskim.
Aplikację radcowską odbyła i egzamin zawodowy złożyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Zielonej Górze pod numerem ZG-729.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych i adwokatów, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w samodzielnej obsłudze przedsiębiorców.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej gospodarstw rolnych oraz ochronie prawnej danych osobowych.
Działalność Kancelarii koncentruje się na obszarze zachodniej Polski, jednak usługi mogą być świadczone również na terenie całego kraju. Pomoc prawna świadczona jest w ramach osobistej wizyty w Kancelarii, korespondencyjnie w formie elektronicznej, a także telefonicznie.
W realizacji złożonych przedsięwzięć Kancelaria korzysta ze wsparcia podmiotów współpracujących tj. kancelarii doradztwa podatkowego, licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych oraz innych kancelarii radców prawnych i adwokatów.
Kancelaria zapewnia usługę zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji.

Usługi

tu będzie tekst o wyższości świąt itd. zasadą prymatu jakości nad ilością oraz poszanowaniem norm etycznych.

Chcemy stworzyć lepszy i piękniejszy świat. Tworzymy go z pasją i zaangażowaniem!

KLIENCI INDYWIDUALNI

 • windykacja należności
 • spadki: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku, odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, sporządzanie testamentów oraz zapisów i poleceń testamentowych, wydziedziczenie, unieważnienie testamentu
 • nieruchomości: zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów, zasiedzenie, bezumowne korzystanie, eksmisje, ochrona lokatorów, spory sąsiedzkie
 • rozwody i podziały majątku
 • odszkodowania: roszczenia wobec ubezpieczycieli, naruszenia dóbr osobistych, nienależyte wykonanie umów
 • prawa konsumenta: roszczenia z rękojmi i gwarancji
 • umowy cywilne: analiza i konstruowanie
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty rodzica z dzieckiem
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za pracę
 • odszkodowania za wypadek przy pracy
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • roszczenia związane z mobbingiem lub dyskryminacją
 • odwołania od decyzji organów rentowych w zakresie rent, emerytur, zasiłków i innych świadczeń
 • doradztwo w zakresie procedur administracyjnych
 • wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń (np. prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska)
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i organami podatkowymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

KLIENCI BIZNESOWI

 • stała, kompleksowa obsługa prawna
 • bieżące doradztwo i reprezentacja w sporach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego
 • rejestracja podmiotów w KRS: spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji
 • prawo spółek handlowych: tworzenie i likwidacja spółek, sprzedaż akcji/udziałów, przekształcenia spółek
 • bieżąca obsługa korporacyjna tj. przygotowanie dokumentacji zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, opracowanie projektów uchwał organów spółki
 • specjalizacja w prawie rolnym, prawie dla e-commerce i ochronie danych osobowych
 • obsługa transakcji obrotu nieruchomościami rolnymi (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie)
 • opiniowanie i konstruowanie umów kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania
 • zakładanie grup producentów rolnych i ich pełna bieżąca obsługa
 • dochodzenie odszkodowań za szkody łowieckie
 • dochodzenie roszczeń w związku ze stratami wynikającymi z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (odszkodowania, pomoc publiczna)
 • doradztwo przy przekształcaniu gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym przed ARMiR, ARR, ANR, Inspektorem Weterynarii
 • doradztwo w zakresie finansowania rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej (programy rolnicze, Młody Rolnik, PROW, ONW, inne)
 • doradztwo dla portali internetowych i sklepów internetowych
 • przygotowanie regulaminów, not prawnych i polityk prywatności
 • reprezentowanie w sporach z zakresu prawa Internetu oraz w sporach z konsumentami
 • zgłoszenia baz danych osobowych do GIODO
 • przygotowanie pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej obowiązującymi przepisami, tj.: polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji upoważnień, wzorów upoważnień, wzorów sprawozdań ze sprawdzenia oraz planów sprawdzeń

Kontakt

Siedziba
66-460 Witnica ul. Końcowa 30

Biuro ul. Kosynierów Mirosławskich 1 66-460 Witnica (budynek PUP i MZK)

biuro@kowalewska-kancelaria.pl

+48 724 419 576

Poniedziałek: 10:00 - 18:00 inne terminy: kontakt telefoniczny

NIP: 5992929427 REGON: 365020340

Numer rachunku bankowego:
42 1090 1900 0000 0001 3402 1525